helena

banniere

EXEMPLES DE RECHERCHE


POUR LE SUJET: L'homme est-il réellement libre ?
TAPEZ LES MOTS-CLES: homme libre

POUR LE SUJET: En quel sens la société libère-t-elle l'homme de la nature ?
TAPEZ LES MOTS-CLES: homme nature ou homme nature société
»Créer un compte Devoir-de-philo
»
»125895 inscrits
<< La distribution

Personnages :

>>


Partager

helena

Collège

Aperçu du corrigé : helenadocument rémunéré

Document transmis par : edina.saracevic.es@g


Publié le : 3/12/2018 -Format: Document en format HTML protégé

helena
x

Veuillez selectionner une image pour le sujet :
helena
?IVOT I ŠKOLA br. 12(2/2004.)

UDK 81’373.421
Stru?ni ?lanak

HELENA VODA*

SINONIMIJA I SINONIMI
Rad je prikaz jedne nastavne jedinice (sinonimija i sinonimi) iz nastavne teme leksikologije,
a u okviru nastavne cjeline gramatike hrvatskoga jezika u ?etverogodišnjim strukovnim
školama.
Od svih jezi?nih sadr?aja koji su predvi?eni planom i programom nastave hrvatskoga
jezika, upravo leksikologija pobu?uje najviše u?eni?koga interesa. Oprimjerena
svakodnevnim u?eni?kim, ali i strukovnim idiomima, nastavna jedinica postala je dragocjeno
iskustvo kako za u?enike tako i za nas koji ih pou?avamo.

Na satima nastave hrvatskoga jezika, prije ove, obra?ene su sljede?e
metodske jedinice: Znak i sustav znakova. Jezi?ni sustav i jezi?ni znak.
Struktura jezi?noga znaka. Rije? i leksem. Leksikologija i semantika. Izraz i
sadr?aj leksema. Jednozna?nost i višezna?nost. Metafora i metonimija. Vrste
metafora. Osnovno i izvedeno zna?enje. Neutralno i obilje?eno zna?enje.
Podruštvljeno i individualno zna?enje.
1. MOTIVACIJA
Metodama heuristi?koga i usmjerenoga razgovora, zapo?ela sam
nastavnu jedinicu kratkim ponavljanjem prethodnih sadr?aja nastave
hrvatskoga jezika. Rije? je o definiciji jezika, njegovim govornim i pismenim
osobnostima, s posebnim naglaskom na bogatstvo hrvatskoga rje?ni?koga
blaga. U prikazu bogatstva našega jezika pomoglo mi je objašnjenje prirode
jezi?noga znaka pomo?u “trokuta”. Slijedila je prva prozirnica.

*

Helena Voda, Tehni?ka škola Ru?era Boškovi?a Vinkovci

131

?IVOT I ŠKOLA br. 12(2/2004.)

.

PRIRODA JEZI?NOGA ZNAKA
Prirodu jezi?noga znaka objašnjavamo pomo?u trokuta.
A -

OZNA?ITELJ ILI IZRAZ JEZI?NOGA ZNAKA - materijalna strana,
ozna?uje se kao niz fonema
B - OZNA?ENIK ILI SADR?AJ ZNAKA - pojam predmeta u govornikovoj
svijesti
C - SAM IMENOVANI PREDMET
1. stol
A - /s/ /t/ /o/ /l/
B - dio poku?stva s daskom kao radnom i sl. površinom na jednoj ili više nogu
(Ani?: Rje?nik hrvatskoga jezika)
C - zeleni školski stol
Prozirnica broj 1.

2. ISTRA?IVANJE
Nastavna je jedinica još uvijek bila bez naslova, a u?enici su sami
objašnjavali prirodu jezi?nih znakova u u?ionici. Slijedila je najava teme:
promatranje odnosa izme?u izraza i sadr?aja jezi?noga znaka i to na
primjerima iz izmišljenoga pro?itanoga, polaznoga teksta, pod naslovom
Kratka pri?a za svaki dan.

132

?IVOT I ŠKOLA br. 12(2/2004.)

Kratka pri?a za svaki dan
Osvanuo je lijep i sun?an dan. U?enici su se pred školom ve? po?eli polako okupljati.
Zvonilo je. Ve? ujutro usporenim, laganim i umornim korakom krenuli su prema u?ionicama.
Raspored se zna. Svatko ide svojim putem, svatko u svoju u?ionicu. Kona?no u razred
ulije?e i razrednica. Naglo i gotovo bez pozdrava obra?a se razredu: “Ja sam jutros
pregledavala vaše ocjene. Pa to su sami komadi. Nisam znala da vi imate toliko ke?eva.
Morat ?emo sazvati roditeljski sastanak. No, ipak, ne biste li vi pokušali ispraviti te jedinice
prije roditeljskog sastanka?”
“Ja sam baš ju?er razrednice, dobio još jedan buger” – javlja se jedan od u?enika.
“Jao, a ja sam mislila kako si ti sve te svoje komade, ke?eve, bugere, jedinice ve? odavno
ispravio!” – o?ajno ?e razrednica.
“N...


Signaler un abus

administration
Ajouter au panierAbonnementEchange gratuit

Corrigé : helena Corrigé de 1910 mots (soit 3 pages) directement accessible

Le corrigé du sujet "helena" a obtenu la note de : aucune note

helena

 Maths
 Philosophie
 Littérature
 QCM de culture générale
 Histoire
 Géographie
 Droit